สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 11/2566 ( 9 ธันวาคม 2566) 
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 10/2566 ( 11 พฤศจิกายน 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2566 ( 14 ตุลาคม 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2566 ( 9 กันายน 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2566 ( 5 สิงหาคม 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2566 ( 8 กรกฎาคม 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2566 ( 10 มิถุนายน 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2566 ( 13 พฤษภาคม 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2566 ( 29 มีนาคม 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2566 ( 11 กุมภาพันธ์ 2566)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2566 ( 14 มกราคม 2566)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 12/2565 ( 10 ธันวาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 11/2565 ( 12 พฤศจิกายน 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 10/2565 ( 8 ตุลาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2565 ( 10 กันยายน 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2565 ( 13 สิงหาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2565 ( 9 กรกฎาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2565 ( 12 มิถุนายน 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2565 ( 14 พฤษภาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2565 ( 9 เมษายน 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2565 ( 12 มีนาคม 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2565 ( 12 กุมภาพันธ์ 2565)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2565  ( 8 มกราคม 2565)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 10/2564 (11 ธันวาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2564 (13 พฤศจิกายน 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2564 (9 ตุลาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2564 (11 กันยายน 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2564 (14 สิงหาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2564 (10 กรกฎาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งพิเศษ/2564 (27 มิถุนายน 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2564 (12 มิถุนายน 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2564 (8 พฤษภาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2564 (29 มีนาคม 2564)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2564 ( 13 กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2563 (26 ธันวาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2563 (14 พฤศจิกายน 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งพิเศษ/2563 (22 ตุลาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2563 (10 ตุลาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2563 (12 กันยายน 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2563 (8 สิงหาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2563 (11 กรกฎาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2563 (13 มิถุนายน 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2563 (9 พฤษภาคม 2563)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2563 (1 กุมภาพันธ์ 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 11/2562 (21 ธันวาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 10/2562 (9 พฤศจิกายน 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2562 (5 ตุลาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2562 (14 กันยายน 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2562 (17 สิงหาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2562 (13 กรกฎาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2562 (8 มิถุนายน 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2562 (11 พฤษภาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2562 (20 เมษายน 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2562 (30 มีนาคม 2562)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2562 (9 กุมภาพันธ์ 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 10/2561 (23 ธันวาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 9/2561 (10 พฤศจิกายน 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 8/2561 (20 ตุลาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2561 (8 กันยายน 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2561 (11 สิงหาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2561 (14 กรกฎาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2561 (9 มิถุนายน 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2561 (12 พฤษภาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2561 (30 มีนาคม 2561)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2561 (10 กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2560 (23 ธันวาคม 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2560 (23 พฤศจิกายน 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่พิเศษ / 2560 (28 ตุลาคม 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2560 (9 กันยายน 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2560 (15 กรกฎาคม 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2560 (6 มิถุนายน 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2560 (11 มีนาคม 2560)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่พิเศษ / 2560 (18 กุมภาพันธ์ 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 7/2557 (20 ธันวาคม 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 6/2557 (8 พฤศจิกายน 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 5/2557 (27 กันยายน 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่พิเศษ / 2557 (21 สิงหาคม 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 4/2557 (5 กรกฎาคม 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 3/2557 (3 มิถุนายน 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 2/2557 (8 มีนาคม 2557)
สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครั้งที่ 1/2557 (22 กุมภาพันธ์ 2557)