Pongpipat Promkaew

ปกข่าวแต่งตั้งนายกสภา

นายธีระชัย เชมนะสิริ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายธีระชัย เชมนะสิริ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปร […]

นายธีระชัย เชมนะสิริ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ปกข่าววันสถาปนา 32ปี

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้า

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 Read More »

ปกข่าวประชุมสภา 3-2567

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2567

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2567 นายธี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2567 Read More »

ขอแสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง Read More »

ปกข่าว ศึกษาดูงาน CMU eVote -02

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานระบบออกเสียงเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานระบบการเลือกต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานระบบออกเสียงเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »