นายธีระชัย เชมนะสิริ รับสนองพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดหระหม่อมฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปกข่าวแต่งตั้งนายกสภา

          29 มีนาคม 2567 เวลา 09:29 น. ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 32 ได้จัดให้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บุคลากรนักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วม
          พิธีดังกล่าวเริ่มจาก การเชิญพานพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่บริเวณพิธี ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          จากนั้น นายธีระชัย เชมนะสิริ ได้ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมถวายบังคมและรับพระบรมราชโองการเป็นอันเสร็จพิธี
          นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า“ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระชัย เชมนะสิริ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2567 นั้น         ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมและนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้ต่อข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูล โดยข้าพระพุทธเจ้าตระหนักดีว่าการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่อันสำคัญและเป็นความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่ง ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชนและบรรลุเจตนารมณ์แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้
          ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล”และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ สืบไป”

สถาปนายก-1
สถาปนายก-2
สถาปนายก-3
สถาปนายก-4

ข่าวโดย นายธีระพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย นายธีระพงศ์ หนูปลอด /นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร
          นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Facebook Comments Box