รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย - นายธีระชัย เชมนะสิริ

นายธีระชัย  เชมนะสิริ

วาระการดำรงตำแหน่ง
19 มี.ค. 67 – 18 มี.ค. 70

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย*

คุณหญิงสุพัตรา

คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ม.ค. 65 – 7 ต.ค. 66

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง - ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

(รักษาการแทนอธิการบดี)

วาระการดำรงตำแหน่ง
10 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ*

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา
เสกตระกูล

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - นายบุญชู ประสพกิจถาวร

นายบุญชู  ประสพกิจถาวร

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
22 ต.ค. 65 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้*

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคใต้ - นายรุจาธิตย์ สุชาโต

นายรุจาธิตย์  สุชาโต

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคใต้ - ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

คุณหญิงสุพัตรา

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เสนอแต่งตั้ง*

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง - ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง - นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

  นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

วาระการดำรงตำแหน่ง
8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66
ประวัติ

อยู่ระหว่างการเลือก

– ว่างลง –

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากกรรมการสภาวิชาการ - ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง
27 เม.ย. 65 – 26 เม.ย. 68
ประวัติ

กรรมการสภาฯ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง
20 ก.ย. 66 – 26 เม.ย. 68
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ- รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

วาระการดำรงตำแหน่ง
2 เม.ย. 65 – 1 เม.ย. 68
ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

วาระการดำรงตำแหน่ง
2 เม.ย. 65 – 1 เม.ย. 68
ประวัติ

กรรมการสภาฯ คณาจารย์ประจำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์

วาระการดำรงตำแหน่ง
22 ธ.ค. 66 – 1 เม.ย. 68
ประวัติ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี

(รองอธิการบดี)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ - นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์

(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)