IMG_7770

สวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

IMG_7770

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box