ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี → รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Facebook Comments Box