การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566

ปกข่าวประชุมสภา 7-2023

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้

1. เห็นชอบให้แก้ไขข้อ 2 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. โดยใช้ความดังนี้ “ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน”
 
2. เห็นชอบให้ปรับแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม ดังนี้
 

หมายเหตุ  KPIs เพื่อใช้ประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนการดำเนินงานประจำปี
                 OKRs เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและจะใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

3. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 13) และประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

4. อนุมัติการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค

5. อนุมัติงบประมาณทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 จำนวน 12 ทุน เป็นเงินจำนวน 18 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนการศึกษาในลักษณะนี้จำนวนหนึ่งให้อาจารย์ไปศึกษาต่อด้าน Learning technology หรือ AI กับการเรียนการสอนยุคใหม่ หรือเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (Medical Educational Technology) ซึ่งเป็นการเรียนรู้พื้นฐานการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเลือกใช้ข้อมูลในการสร้างสรรค์สื่อได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้    การวาดภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การสร้างสรรค์ภาพประกอบทางชีววิทยา และภาพวาดทางการแพทย์ ซึ่งเน้นไปถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้ เมื่ออาจารย์สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้นำความรู้มาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้โดยตรง

 6. อนุมัติแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,280.6547 ล้านบาท

7. ขอความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสรรหาคณบดี และสรรหาผู้อำนวยการ
    7.1 เห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนามต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
         7.1.1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้
                (1) ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                (2) คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
                (3) คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
         7.1.2 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้
                (1) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                (2) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
         7.1.3 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย เป็นกรรมการสรรหา ดังนี้
                (1)  คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
                (2)  คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
         7.1.4 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต เป็นกรรมการสรรหาคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
         7.1.5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
         7.1.6 นายบุญชู ประสพกิจถาวร เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน

    7.2 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งฯ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการในชุดคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และมีกำหนดประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นั้น
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับการเสนอขอความเห็นชอบให้รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นั้น เนื่องจากรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้ง 2 ชุด ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น. ได้ ดังนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นกรรมการสรรหาทั้ง 2 ชุดดังกล่าวแทนรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

8. เห็นชอบให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และรายละเอียดของหลักสูตร ตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 และวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566

9. เห็นชอบโดยขอให้ปรับแก้ไขแบบรายงานความคืบหน้าการแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนจัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
    9.1 ลำดับที่ 1 ขัด/ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ ขอให้เพิ่มเติมความ ดังนี้ “ขอคำแนะนำจากกระทรวงฯ ว่าข้อนี้ควรดำเนินการอย่างไร” เนื่องจากการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ นั้นจะต้องเชิญปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาหารือถึงวิธีการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
    9.2 ลำดับที่ 4 – 6 ขอให้ตอบว่าสอดคล้องกับแนวปฏิบัติฯ โดยให้อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ (1) แนวปฏิบัติฯ ใช้คำว่า “ควร” จึงไม่ได้บังคับ (2) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ซึ่งมีศักดิ์สูงกว่าแนวปฏิบัติฯ และได้ปฏิบัติมาก่อนที่แนวปฏิบัติฯ มีผลบังคับใช้ และ (3) ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่เคยมีปัญหาเรื่องจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลแต่อย่างใด

10. รับทราบตามที่ส่วนนิติการของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2561 ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2566 และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2566

11. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยขอให้เพิ่มเหตุผลที่ชัดเจนในการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรที่ 9 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา (เอกเดี่ยว) ซึ่งกำหนดไว้ 5 คน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนดไว้เพียง 3 คน เนื่องจากจำนวนอาจารย์จะไปเชื่อมโยงกับการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและการทำงานของสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย โดยอาจระบุว่า “เนื่องจากนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาได้มีจำนวน 50 คน จึงมีความจำเป็นต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดของคุรุสภา”

12. อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ในครั้งต่อไปเมื่อต้องปรับปรุงหลักสูตรฯ ขอให้คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร ด้านที่ 4 แสดงความเป็นอัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของหลักสูตรแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ชัดเจนว่าต้องการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่โดดเด่นด้านใด

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2566 ( 5 สิงหาคม 2566)

Facebook Comments Box