การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2566

ปกข่าวประชุมสภา 5-2023

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้

1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 11) จำนวนทั้งสิ้น 983 คน ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไปขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งจำนวนสะสมของผู้สำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไปแล้วด้วย

2. เห็นชอบรูปแบบและแนวทางการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยขอให้เพิ่มเติมหัวข้อในการรายงาน ดังนี้
     2.1 ผลการสอบทานงบการเงินประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมอยู่ในหัวข้อการตรวจสอบภายใน
     2.2 ขอให้เพิ่มหัวข้อใหม่อีกหนึ่งหัวข้อ (เป็นหัวข้อที่ 6 โดยเปลี่ยนหัวข้อที่ 6 และ 7 เดิม เป็นหัวข้อที่ 7 และ 8) คือ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (stakeholder) ซึ่งสามารถนำความคิดเห็นหรืออเสนอแนะจาก stakeholder ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมาใช้สำหรับการรายงานในหัวข้อนี้ได้

3. อนุมัติ (ร่าง) รายงานโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ด้านงานวิจัยเพื่อพลิกโฉมสำหรับเข้าสู่อันดับโลกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
     3.1 มหาวิทยาลัยควรจะมียุทธศาสตร์ด้านการจัดหาหรือการดำเนินการเพื่อได้มาซึ่งงบประมาณด้านการวิจัย และการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์สามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
     3.2 การบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อร่วมกันทำ วิจัยในแต่ละด้านที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้น เช่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ อาจทำวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อนำมาใช้ทางด้านการแพทย์ โดยให้นักวิจัยของสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มาร่วมทำวิจัยด้วย เป็นต้น
     ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งรายละเอียดตารางประกอบตามที่ผู้แถลงวาระได้นำเสนอ ไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เพื่อศึกษาเพิ่มเติม หากแต่ละท่านมีความเห็นเพิ่มเติมขอให้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พิจารณาในลำดับถัดไป

4. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรจำนวน 4 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
     4.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ขอให้เพิ่มเติมข้อความในเอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุมเพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจน โดยระบุว่า “สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรฯ แบบไม่สมบูรณ์และใหปรับลดผู้รับผิดชอบหลักสูตรเหลือจำนวน 2 คนแล้ว”
     4.2 โดยปกติแล้วกรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์เพื่อรอให้นักศึกษาที่คงค้างได้สำเร็จการศึกษาก่อน แล้วจึงเสนอขออนุมัติให้ปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์นั้น สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติให้มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 คนได้
     4.3 ขอให้มหาวิทยาลัยรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ในแต่ละภาคการศึกษา ทุก ๆ 6 เดือนว่ามีนักศึกษาคงค้างอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้รับทราบข้อมูลของหลักสูตรนั้น ๆ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2566 ( 10 มิถุนายน 2566)

Facebook Comments Box