การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2566

ปกข่าวประชุมสภา 4-2566

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม และ(2) โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ตรวจประเมินภาวะสุขภาพ) โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ

2. อนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 9) จำนวนทั้งสิ้น 93 คน

3. มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 5 รายชื่อ จากรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัยเสนอ แล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทำหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คนมายังมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะได้ดำเนินการนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ต่อไป

4. มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตาม (4) และ (5) แล้วนำชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. 

6. อนุมัติ (ร่าง) แนวทางการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการนอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด

7. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร

8. เห็นชอบให้ปรับระบบการศึกษาจากแบบไตรภาคเป็นแบบทวิภาค สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ

9. รับทราบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่สอนเกินร้อยละ 50 ของรายวิชา ในระดับปริญญาตรีของสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 คน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 1 คน และสำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คน

10. รับทราบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

11. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2566 ( 13 พฤษภาคม 2566)

Facebook Comments Box