ข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรห

Read More »