ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เสนอชื่อกรรมการสภาฯ ผู้ทรง

          เพื่อให้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้และให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาอย่างกว้างขวาง

          ในการนี้ ขอให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีพนักงานประจำ และลูกจ้างประจำซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว) จัดประชุมปรึกษาหารือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามแนวทางที่หน่วยงานถนัดและเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง แล้วเสนอชื่อพร้อมเหตุผลประกอบการเสนอชื่อและประวัติ/ผลงานโดยสังเขปจำนวนไม่เกิน 9 รายชื่อซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
          1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้จำนวนไม่เกิน 3 คน
             (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ หมายถึง ผู้ทรงคุวุฒิที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ หรือเกิดประโยชน์แก่ภาคใต้ รวมถึงมีความผูกพันกับภาคใต้)

          2. ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปจำนวนไม่เกิน 6 คน
                 
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ จำนวน 3 คน
                         (1.1) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                         (1.2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ จำนวน 3 คน
                         (2.1) ด้านการบริหารงานบุคคล
                         (2.2) ด้านการเงินและงบประมาณ
                         (2.3) ด้านการพัฒนาองค์กร
                         (2.4) ด้านการพัฒนาประเทศ
                         (2.5) ด้านกฎหมาย
                         (2.6) ด้านการบริหารจัดการ

          โดยหน่วยงานยังไม่ต้องดำเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อให้เสนอตามแบบเสนอชื่อฯ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ แล้วให้หน่วยงานจัดทำเป็นเอกสารลับ ลงชื่อโดยหัวหน้าหน่วยงาน เรียน เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ) แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น.

          ทั้งนี้ หากเลยกำหนดวันดังกล่าวจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์เสนอรายชื่อบุคคลใด

Facebook Comments Box