ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหา

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร นั้น

          คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
           1. พนักงานสายวิชาการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 361 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 769 คน
               คิดเป็นร้อยละ 46.94

          2. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 704 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 1,083 คน
               คิดเป็นร้อยละ 65

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีดังนี้

           1. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการได้แก่
               รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี  กุลบุญ ก่อเกื้อ         สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯจากผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้แก่
               นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์                                                สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลงวันที่ 24 มีนาคม 66 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวิฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ

บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ว. 2
บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ว. 3
บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ว. 1

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ป.1
บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ป.2
บรรยากาศเลือกตั้งตัวแทนสาย ป.3

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานฯ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศเลือกตั้งตัว กทม. 3
บรรยากาศเลือกตั้งตัว กทม. 1
บรรยากาศเลือกตั้งตัว กทม. 2
Facebook Comments Box