เชิญเลือกตั้ง 22 03 66

          ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ พนักงานสายวิชาการตามบัญชี ข1 และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามบัญชี ข2 ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร

          มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังนี้

พนักงานสายวิชาการ ประกอบด้วยบุคคล (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ดังนี้
          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม                    สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สวัสดี                          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
          3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ             สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประกอบด้วยบุคคล (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ดังนี้
          1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล                                       ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์                                                   บัณฑิตวิทยาลัย
          3. นางจิรา กาญจนภักดิ์                                                สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
          4. นายสุริยันต์ ถึงแสง                                                   ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
          5. นายอนันต์เดช ศรีราพร                                            ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

          ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ยังคงเป็นไปตามบัญชีรายชื่อ ข1 และบัญชีรายชื่อ ข2 แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Facebook Comments Box