ข่าวประกาศ เรื่องสรรหากรรมการ

          ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 12 ท่าน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดไว้ ดังนี้
                  “ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย (1) นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน (2) อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน โดยคำแนะนำของอธิการบดีเป็นกรรมการ (3) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ (4) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
                   วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) และ (4) ให้ดำเนินการ ดังนี้
                    ก. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการตาม (3) และ (4) ประกอบด้วย รองอธิการบดีเป็นประธาน คณบดีหรือผู้อำนวยการหนึ่งคนเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนหนึ่งคนเป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการ โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
                    ข. ให้พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ที่สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหา
                    ค. ให้หน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ สายละหนึ่งคน หลังจากนั้นให้คณะกรรมการเลือกตั้งสอบถามผู้ถูกเสนอชื่อว่ามีความประสงค์ที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาหรือไม่
                    ง. ให้พนักงานสายวิชาการออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายวิชาการผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายวิชาการผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (3) และให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปออกเสียงเลือกตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้สมัครตามข้อ ข. และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อตามข้อ ค. โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดเป็นกรรมการสรรหาตาม (4)
          ในกรณีที่กรรมการสรรหาคนใดลาออกจากตำแหน่ง หรือมีเหตุให้พ้นจากตำแหน่งก่อนการสรรหาจะดำเนินการแล้วเสร็จ ให้กรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่แต่ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการสรรหาทั้งหมดดำเนินการสรรหาต่อจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาเหลืออยู่น้อยกว่าสองในสาม ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง”

          ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเจตนารมณ์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
           – ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
           – รายละเอียดของหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง
           – ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้ง
           – ใบสมัคร
           – แบบเสนอชื่อ
           – บัญชี ก 1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
           – บัญชี ก 2 บัญชี ก 2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
           – บัญชี ข 1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
           – บัญชี ข 2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

          เอกสารแนบ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ (หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้งฯ)
3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้งฯ
4. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ใบสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งฯ
5. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ แบบเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับการเลือกตั้งฯ
6. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ก1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ก2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ข1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ข2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ และผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
11. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ก1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
12. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ก2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
13.  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ตอบรับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

Facebook Comments Box