การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566

ปกข่าวประชุมสภา 2-2566

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้
1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
   1.1 อธิการบดี                                                                      เป็น  ประธานกรรมการ
   1.2 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย                                       เป็น  กรรมการ
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
   1.3 นายรุจาธิตย์ สุชาโต                                                     เป็น  กรรมการ
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
   1.4 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว          เป็น  กรรมการ
         (กรรมการสภา มหาวิทยาลัยจากตัวแทนสภาวิชาการ)
   1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ                         เป็น  กรรมการ
         (กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก ตัวแทนคณาจารย์)
   1.6 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์                        เป็น  กรรมการและเลขานุการ
         (รักษาการแทนรองอธิการบดี)

2. อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบไตรภาค พ.ศ. … และ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ระบบทวิภาค พ.ศ. …. ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยที่ประชุมมีความเห็นกรณีที่นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ 26 ของข้อบังคับฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้สะสมหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้ไว้ในระบบคลังหน่วยกิตของนักศึกษาผู้นั้นเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่ขอคืนสภาพนักศึกษาในภายหลัง ทั้งนี้ขอให้เพิ่มเติมข้อความในประเด็นนี้ไว้ให้ชัดเจนในข้อบังคับฯ ด้วย

3. อนุมัติ(ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาค พ.ศ. …. ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ

4. อนุมัติให้ต่อสัญญา บลจ. กสิกรไทย จํากัด บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด และ บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อบริหารเงินของมหาวิทยาลัย ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ

5. เห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. …. ซึ่งได้กำหนดไว้ ดังนี้ “(2) อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน โดยคำแนะนำ ของอธิการบดี เป็นกรรมการ (3) ผู้แทนพนักงานสายวิชาการที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง บริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ (4) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ บริหารทั่วไปที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
     5.1 ขอให้อธิการบดีพิจารณาแนะนําอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 คน ต่อสภามหาวิทยาลัย
          ในการประชุมครั้งที่ 3/2566  ในวันที่ 29 มีนาคม 2566  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป
     5.2 มอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่ง กรรมการสรรหาฯ ตาม (3) และ (4) แล้วนําชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
            ในการประชุมครั้งที่ 3/2566  ในวันที่ 29 มีนาคม 2566  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ต่อไป

6. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ

7. อนุมัติให้ปรัปหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) แบบสมบูรณ์ตามที่สภาวิชาการนําเสนอ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2566 ( 11 กุมภาพันธ์ 2566)

Facebook Comments Box