สำนักงานสภามหาวิทยลัยร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2565

วันวีรไท 1

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรไทย 2484 เนื่องในวันวีรไทย ประจำปี 2565 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484  ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันวีรไท 2
วันวีรไท 3

ข่าวโดยส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments Box