การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2565

ปกข่าวประชุมสภา 11-2565

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้
1. อนุมัติ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยขอให้แก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังนี้
            1.1 ข้อ 3.2 เดิม “รองอธิการบดี ประธานกรรมการ” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ”
            1.2 ข้อ 3.3 เดิม “รองอธิการบดี กรรมการ” แก้ไขเป็น “รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ”

2. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

3. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

4. อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

5. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

6. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

7. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

8. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2562) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

9. อนุมัติให้ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) แบบสมบูรณ์ ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

10. เห็นชอบปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยขอ แก้ไขการประชุมครั้งที่ 7/2566 จากเดิมวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

11. เห็นชอบข้อเสนอคำรับรองการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่คณะทำงานพิจารณาข้อมูลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติ งานของอธิการบดีนำเสนอ โดยให้แนวทางเพิ่มเติม ดังนี้
            11.1 ขอให้ประเมินตามตัวชี้วัดที่อธิการบดีได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 68 ตัวชี้วัด โดยในส่วนของตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละของหลักสูตรที่มี ผลการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.00 และคะแนนผลการประเมิน ตามเกณฑ์ UI Green Metric ขอให้นำผลการดำเนินงานของปีงบประมาณก่อนหน้ามาใช้ในการประเมิน
            11.2 ตัวชี้วัด WU-D-3-1-8 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking) ที่สูงขึ้น (อันดับ) ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดอันดับในส่วนของ SDG เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกับการประเมินในส่วนที่ 2 การมอบหมายงานภารกิจพิเศษ (Agenda) ของสภามหาวิทยาลัยในข้อที่ 2

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2565 ( 12 พฤศจิกายน 2565)

Facebook Comments Box