การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 10/2565

ปกข่าวประชุมสภา 10-2565

            นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 10/2565
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. …. โดยแก้ไขข้อความในข้อ 6 จาก “สามเดือน” เป็น “90 วัน” และ “สองเดือน” เป็น “60 วัน”
2. อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) โดยให้แนวทางในการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
     2.1 ในส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรซึ่งเขียนไว้จำนวน 6 ด้าน แต่เนื่องจากได้มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้เขียน ผลลัพธ์การเรียนรู้จำนวน 4 ด้าน ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยศึกษาในรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินการตามประกาศฉบับใหม่หรือสามารถดำเนินการตามประกาศฉบับเดิมไปก่อนได้
     2.2 เนื่องจากชื่อวิชาเอกในบางวิชามีคำว่า “ศึกษา” ต่อท้ายด้วย แต่บางวิชาไม่มีคำว่า “ศึกษา” ต่อท้าย ดังนั้น ควรพิจารณากำหนดชื่อวิชาเอกให้เหมือน ๆ กัน
     2.3 ควรหลีกเลี่ยงการไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีเวลากลับมาทบทวนและแก้ปัญหาในการไปสหกิจศึกษา (ถ้ามี) หรือเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อ ป้องกันการไม่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีรวมถึงมีเวลาสำหรับเตรียมสอบวิชาชีพในปลายปี การศึกษาที่ 4
     
2.4 ขอให้พิจารณาเปิดหลักสูตรที่เป็นวิชาเอกคู่เพิ่มเติมเนื่องจากครูควรจะมีความรู้มากกว่า 1 ด้าน และเพื่อให้บัณฑิตสามารถไปสอบเพื่อบรรจุเข้าทำงานได้กว้างขึ้น
     
2.5 หลักสูตรนี้มีวิชาเอก-โท หลายสาขาวิชาและแต่ละวิชาสามารถกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรได้เพียงสาขาละ 3 คน เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับหลักสูตรอื่นที่จะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน
     
2.6 ในอนาคตควรพิจารณาเปิดวิชาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความพร้อมและมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ สูงมาก
3. 
เห็นชอบให้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อให้มีความสอดคล้อง และรองรับการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตโดยขอให้เพิ่มข้อความ “การเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์” ในวิสัยทัศน์เป็น “เป็นเลิศด้านภาษาและการสอน เป็นแหล่งปัญญาทางด้าน วิทยาการการเรียนรู้…” และในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการเป็นบัณฑิตด้านการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงด้านการวิจัยโดยให้เปิดกว้างถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วย
4. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตรตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 10/2565 ( 8 ตุลาคม 2565)

Facebook Comments Box