ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แต่งตั้ง อ.สุนทร -1

         30 ตุลาคม 2565 – สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
         ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของนิติศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ ร่วมกับประสบการณ์การทำงานระดับสูงในตำแหน่งทางวิชาการและบริหารจัดการ จึงทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง ศ.ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
Facebook Comments Box