ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับกรรมการสภาฯ

           สำนักงานมสภาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ได้แก่
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
           และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2564 ได้แก่
นายรุจาธิตย์  สุชาโต    เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (นายอุดม ทุมโฆสิต)
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (นายรุจาธิตย์ สุชาโต)

Facebook Comments Box