คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพหมู่ ประชุม คกก. ติดตาม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ นำโดยนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ประธานกรรมการฯ  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  รองประธานกรรมการฯ นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น และนางปัทมา  ถ้วยงาม กรรมการฯ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม5
บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม4

โดยในเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารศูนย์การแพทย์ โดยมีประเด็นในการประชุมร่วมกัน ได้แก่ การควบคุมภายใน ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และข้อห่วงใยในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และในเวลา 11.00 – 12.00 น. ได้เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์ฯ

บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม3
บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม2
บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม6
เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์3
เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์2
เยี่ยมชมศูนย์การแพทย์

ในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้อง และได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา สนามกีฬา สถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม อุทยานพฤกษศาสตร์ สวนวลัยลักษณ์ เป็นต้น  โดยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ที่สามารถดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน  โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในบางด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เช่น การบริหารจัดการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ การส่งเสริมเรื่องของ go green ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

บรรยากาศ ประชุม คกก. ติดตาม
หน่วยตรวจสอบภายใน
เยี่ยมชมอาคารเรียนรวม 6
ติดตามงานหอพัก
ติดตามงานหอพัก2
ติดตามงานสมาร์ทฟร์าม
ภาพหมู่ สนามกีฬา
ภาพหมู่ สวนวลัยลักษณ์

ข่าวโดยนายธีรพงศ์  หนูปลอด  ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนายธีรพงศ์  หนูปลอด  ส่วนสื่อสารองค์กร
       และนายพงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box