สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการจริยธรรมฯ

          สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
 1. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์                                                               ประธานกรรมการ
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต                                                     กรรมการ
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)
3. ดร.สถาพร ภักดิวงศ์                                                                         กรรมการ
    (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย)
4. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา                                               กรรมการ
    (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการบริหารงาน
     หรือด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือด้านความโปร่งใส)
5. นายวิวัฒน์ สุขอภิญญา                                                                     กรรมการ
    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้านการเงินและบัญชี) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์                                    กรรมการ
    (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้านบุคคล)
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร                                                   กรรมการ
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ                                         กรรมการ
    (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ)
9. นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล                                                      กรรมการ
    (ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด                                     เลขานุการ
      (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
 11. นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการ
      (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

      คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box