มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะผู้บริหาร

เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย และประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

การประชุม Retreat10

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

การประชุม Retreat8
การประชุม Retreat7
การประชุม Retreat9

        การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์จากสถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยและทบทวนบริบทสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการเข้าสู่การจัดอันดับโลก รวมทั้งวิเคราะห์ทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวทำความเข้าใจในการประชุมระดมความคิด (กลุ่มย่อย/Workshop) ต่อแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ดังกล่าว

การประชุม Retreat4
การประชุม Retreat
การประชุม Retreat3
การประชุม Retreat2

        จากนั้น อธิการบดีและคณะผู้บริหารได้นำนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และนั่งรถไฟฟ้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น สวนวลัยลักษณ์ หอพักนักศึกษา สนามกีฬา อาคารเรียนรวม อุทยานพฤกษศาสตร์ และหอชมฟ้า เป็นต้น

เยี่ยมชมโรงพยาบาล6
ชมอาคารเรียน
โดมกระบองเพชร
เยี่ยมชมโรงพยาบาล5
สวนผลไม้
หอชมฟ้า

        โดยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 มีการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

การประชุมสรุป Retreat2
การประชุมสรุป Retreat
บรรยากาศ การประชุมสภา 6-2565-2
บรรยากาศ การประชุมสภา 6-2565-3
ภาพหมู่ สภามหาวิทยาลัย

ข่าวโดยนางสาวชลธิชา ปานแก้ว  ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยนางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ  ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา
ประมวลภาพ

Facebook Comments Box