ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน จากกรรมการสภาวิชาการ

ปกโพสกรรมการสภาวิชาการ

          สภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ
จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว      วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร                            สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

          มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565  ถึงวันที่ 26 เมษายน 2568

ประกาศมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box