ขอเชิญคณาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชา วิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ
ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ปกข่าวเลือกตั้ง 30 ม.ค. 65

          ขอเชิญคณาจารย์ประจำฯ ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารวิชาการ 2 อาคารวิชาการ 5 อาคารวิชาการ 7 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และ ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ

          ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 คน จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

          ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 คน เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง เป็นไปตามบัญชี ข ตามประกาศฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ-ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ-หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
4. เอกสารแนบท้ายประกาศ-ใบสมัคร
5. เอกสารแนบท้ายประกาศ-แบบเสนอชื่อ
6. เอกสารแนบท้ายประกาศ-บัญชี ก รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิสมัคร-ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งฯ
7. เอกสารแนบท้ายประกาศ-บัญชี ข รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งฯ
8. เอกสารแนบท้ายประกาศ-องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. เอกสารแนบท้ายประกาศ-รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
หนังสือเชิญ

Facebook Comments Box