สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจำสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

ปกข่าว ประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการชุดต่าง ๆ

        เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ อาคาร A ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในฐานะฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมร่วมกันกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย จำนวน 10 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 2) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4) คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7) คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 8) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 9) คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ10) คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        โดยมีประเด็นหลักในการประชุม ดังนี้
        1. แนวทางการปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย
        2. การจัดทำข้อมูลคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัยสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และเว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
        3. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย
        4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการชุดต่าง ๆ 01
ประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการชุดต่าง ๆ 06
Facebook Comments Box