สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศึกษาดูงานระบบการเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปกข่าว ศึกษาดูงาน CMU eVote -02

        เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดี (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ศึกษาดูงานระบบการเลือกตั้งออนไลน์ (CMU e-Vote) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายทนงศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และบุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบการเลือกตั้งออนไลน์ (CMU eVote) เช่น การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ เป็นต้น โดยได้พัฒนาและใช้งานระบบฯ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบฯ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะนำประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบการเลือกตั้งออนไลน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ศึกษาดูงาน CMU eVote 1
ศึกษาดูงาน CMU eVote 2
ศึกษาดูงาน CMU eVote 3
ศึกษาดูงาน CMU eVote 4
Facebook Comments Box