ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่
อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี

ปกข่าวสวัสดีปีใหม่ อดัตกรรมการสภาและอดีตอธิการ

          เมื่อวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท โปษยานนท์ นายนนทพล นิ่มสมบุญ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ดร.กีร์รัตน์  สงวนไทร และ ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งของขวัญจากมหาวิทยาลัยและอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-8-2
สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-1
สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-3
สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-4
สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-8
สวัสดีปีใหม่กรรมการสภาฯ-5
Facebook Comments Box