ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำ-01

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร นั้น

ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้รายงานผลการเลือกตั้งฯ ดังนี้
          1. คณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 203 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 769 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40
          2. ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ธรรมรงค์รัตน์         สังกดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

          บรรยากาศการเลือกตั้งฯ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12-22-66 มวล.-1
12-22-66 มวล.-2
12-22-66 มวล.-3
12-22-66 มวล.-4
12-22-66 มวล.-5
12-22-66 มวล.-6

          บรรยากาศการเลือกตั้งฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร

12-22-66 กทม.-1
12-22-66 กทม.-2
12-22-66 กทม.-3
Facebook Comments Box