กรรมการสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงาน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
คารวะอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิริรทราวาส

พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

           ในการนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ น้อมคารวะอาลัยด้วยซาบซึ้งในคุณูปการอันใหญ่หลวงที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสมอมา
           ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวงการศึกษาไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย มีผลงานด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ใน 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลสมบูรณ์แบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง และยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ตลอดชีวิตการทำงานได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมาก ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาและการพัฒนาที่ส่งผลถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณอเนกอนันต์ โดยปี 2552 ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย” และปี 2564 ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอขอบคุณ
แหล่งข้อมูล: ROYALNEWSTH
ภาพข่าวโดย: วสันต์สตูดิโอ

Facebook Comments Box