ขอเชิญคณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ขอเชิญไปเลือกตั้ง - 1

          ขอเชิญคณาจารย์ประจำไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
วิธีการยืนยันตัวตนก่อนเลือกตั้ง
Facebook Comments Box