ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ประจำปี 2565 และ 2566

ปกข่าวเครื่องราช กรมมการสภาฯ 2565-2566

           สำนักงานสภาหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ จำนวน 3 ท่าน ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ได้แก่

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565
   เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
   นายกฤษฎา  เสกตระกูล  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 (นายกฤษฎา เสกตระกูล)

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566
   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
   นายอภิชาติ  วรรณวิจิตร  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 (นายอภิชาติ วรรณวิจิตร)

3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2566
   เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
   นายสุทิน  พรชัยสุรีย์  (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้ง)

 
ราชกิจจานุเบกษา เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2566 (นายสุทิน พรชัยสุรีย์)
Facebook Comments Box