ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปกข่าว เสนอชื่อนายกสภาฯ 3

          ขอให้หน่วยงานจัดประชุมปรึกษาหารือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตามแนวทางที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งหรือหยั่งเสียง แล้วเสนอชื่อพร้อมเหตุผลประกอบ ประวัติและผลงานโดยสังเขป จำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ 

          โดยหน่วยงานยังไม่ต้องดำเนินการทาบทามบุคคลดังกล่าว และในการเสนอชื่อ ให้เสนอตามแบบเสนอชื่อฯ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยจัดทำเป็นเอกสารลับลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน เรียนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ) แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร D ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 16.30 น. หากเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลใด

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้หน่วยงานจัดส่งประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน พร้อมกับเหตุผลประกอบการเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย เพื่อจะได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป หากหน่วยงานใช้สิทธิเสนอชื่อ แต่ไม่แนบประวัติและผลงานและไม่แจ้งเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ คณะกรรมการสรรหาฯ จะไม่รับรายชื่อที่ถูกเสนอชื่อท่านนั้นไว้พิจารณา

เอกสารแนบ
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2566
2. แบบเสนอชื่อ นายกสภา มวล. (สำหรับหน่วยงาน)

Facebook Comments Box