ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ข่าวผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร นั้น

มีพนักงานมหาวิทยาลัยไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
           1. พนักงานสายวิชาการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 260 คน จากพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมดจำนวน 748 คน คิดเป็นร้อยละ 34.76
           2. พนักงานสายปฏิบัติการฯ ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจำนวน 589 คน จากพนักงานสายปฏิบัติการฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมดจำนวน 1,095 คน คิดเป็นร้อยละ 53.79

ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้
           1. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการได้แก่
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ          สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
           2. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ได้แก่
                   นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล                           ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

          บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ว -1
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ว -2
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ว -3

          บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการฯ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ป -1
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ป -2
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ สาย ป -3

          บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการฯ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ กทม. -1
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ กทม. -2
บรรยากาศเลือกตั้งกก.สรรหานายกสภาฯ กทม. -3
Facebook Comments Box