ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

1. เชิญเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

          ขอเชิญผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ พนักงานสายวิชาการตามบัญชี ข1 และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตามบัญชี ข2 ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ณ หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ กรุงเทพมหานคร

2. รายชื่อผู้ตอบรับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

          มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
นักงานสายวิชาการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วยบุคคล (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  ธนะภพ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
          4. อาจารย์ ดร.ยุทธนา  เจริญรื่น         สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 5 คน ประกอบด้วยบุคคล (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ดังนี้
          1. นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. นางสาวนันทกาญจน์  บุญช่วย อุทยานพฤกษศาสตร์
          3. นางภัตทรา  หลักเพชร ส่วนนิติการ
          4. ดร.สมฤทัย  บัวแย้ม         บัณฑิตวิทยาลัย
          5. ว่าที่ ร.ต.อัครายุทธ  รังสิมันตุชาติ อุทยานพฤกษศาสตร์

          ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ยังคงเป็นไปตามบัญชีรายชื่อ ข1 และบัญชีรายชื่อ ข2 ตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

3. การยืนยันตัวตนเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภาฯ

เอกสารแนบ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
3. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
4. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ข1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
5. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ บัญชี ข2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ
6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ

Facebook Comments Box