เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

แบนเนอร์ข่าวเสนอชื่อกรรมการสรรหานายกสภาฯ

          เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนพนักงานสายวิชาการและผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครและขอให้หน่วยงานเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

          1. ขอให้พนักงานสายวิชาการและพนักงานสายปฏิบัติการฯ ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่สนใจ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามใบสมัครฯ

          2. ขอให้หน่วยงานเสนอชื่อพนักงานสายวิชาการ ตามบัญชี ก1 และพนักงานสายปฏิบัติการฯ ตามบัญชี ก2 ที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า3 ปี ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ สายละ 1 คน

          จัดส่งใบสมัครฯ และแบบเสนอชื่อฯ ไปยังประธานกรรมการเลือกตั้งฯ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร D ชั้น 8 ศูนย์การแพทย์ฯ หรือผ่านระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (WU DOMS) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารแนบ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากผู้แทนพนักงานฯ
2. เอกสารแนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. เอกสารแนบท้ายประกาศ ปฏิทินดำเนินการเลือกตั้งฯ
4. ใบสมัคร (ผู้แทนจากสายวิชาการ และ สายปฏิบัติการฯ)
5. แบบเสนอชื่อ
6. บัญชี ก1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการเลือกตั้ง
7. บัญชี ก 2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการฯ ผู้มีสิทธิสมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการเลือกตั้ง
8. บัญชี ข 1 รายชื่อพนักงานสายวิชาการ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้ง
9. บัญชี ข 2 รายชื่อพนักงานสายปฏิบัติการฯ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้ง
10. หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อฯ

Facebook Comments Box