ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ครั้งที่วันที่จัดประชุม

/ เวลา 09.00 น.

หน่วยงานส่งเอกสารให้สำนักงานสภาฯ

เพื่อจัดทำวาระการประชุม

สำนักงานสภาฯ ส่งระเบียบวาระการประชุม

ให้นายกและกรรมการสภาฯ

1 / 2567*วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
2 / 2567วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
3 / 2567**วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
4 / 2567วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
5 / 2567วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
6 / 2567วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2566
7 / 2567วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567
8 / 2567วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567
9 / 2567วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567
10 / 2567วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567
11 / 2567วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567

สถานที่ประชุมหลัก : ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
                       ทั้งนี้ หากในกรณีที่เดือนใดไม่มีเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการฯ อาจนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการประชุมในเดือนนั้นได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : * ครั้งที่ 1/2567 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.
               จัดประชุม ณ ห้องประชุมนัยวิภาส อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
              ** ครั้งที่ 3/2567 กำหนดประชุมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
                 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช