ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ครั้งที่วันที่จัดประชุม

/ เวลา 09.00 น.

หน่วยงานส่งเอกสารให้สำนักงานสภาฯ

เพื่อจัดทำวาระการประชุม

สำนักงานสภาฯ ส่งระเบียบวาระการประชุม

ให้นายกและกรรมการสภาฯ

1 / 2566*วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
2 / 2566วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
3 / 2566**วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566ภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
4 / 2566วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
5 / 2566วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
6 / 2566วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
7 / 2566***วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566
8 / 2566วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566
9 / 2566วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
10 / 2566วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
11 / 2566วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

สถานที่ประชุมหลัก : ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
                                  และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

         ทั้งนี้ หากในกรณีที่เดือนใดไม่มีเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการฯ อาจนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการประชุมในเดือนนั้นได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : * ครั้งที่ 1 / 2566 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
                     ขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าประชุม ณ JW Marriott Hotel Bangkok ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
                  ** ครั้งที่ 3 / 2566 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
                       โดยในช่วงเช้าขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
                  *** ครั้งที่ 7 / 2566 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
                         กำหนดประชุมในสัปดาห์แรกของเดือน เพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 / 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565