รายนามคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการ

1.คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ประธานกรรมการ

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

รองประธานกรรมการ

2.ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

กรรมการ

3.ดร.สถาพร ภักดีวงศ์ กรรมการ

ดร.สถาพร  ภักดีวงศ์

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

4.ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการบริหารงาน
หรือด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือด้านความโปร่งใส)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

5. นายวิวัฒน์ สุขอภิญญา กรรมการ

นายวิวัฒน์  สุขอภิญญา

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการเงินและบัญชี)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

6.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบุคคล)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง

(กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ)

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ

(กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 1 เม.ย. 68

9.นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล กรรมการ

นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล

(ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป)

วาระการดำรงตำแหน่ง
30 พ.ค. 65 – 29 พ.ค. 68

เลขานุการ

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด

(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

11.นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์

(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

Facebook Comments Box