โครงการสีเขียว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

logo_greewu
สถานะความก้าวหน้า
Web Designer 15%
สถานที่ตั้งของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 
สิ่งแวดล้อมสีเขียวภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 N/A
 
บุคลากรของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มี 4 คน ดังนี้
 1. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)  
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล)
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ)
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นายพงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีมาตรการในการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้า  ดังนี้ 

1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อพักระหว่างการทำงานและปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้งานหรือทำงานเสร็จแล้ว   
2. ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน และหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
3. ติดตั้งสายสวิตส์ไฟกระตุกที่โต๊ะทำงานของพนักงานทุกคน และพื้นที่ส่วนกลางเมื่อไม่ได้ใช้ความสว่างก็สามารถดึงสายนั้นได้โดยไม่กระทบกับเพื่อนร่วมงานโต๊ะอื่น ๆ
4. กำหนดเวลาเปิด ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศหลังเวลา 09.00 น. และปิดก่อนเวลา 12.00 น. ช่วงบ่ายเปิดเครื่องปรับอากาศเวลาหลังเวลา 13.00 น.และปิดก่อนเวลา 16.00 น. และเมื่อไม่มีใครอยู่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

5. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในวันที่อากาศไม่ร้อนมากนัก หรือในช่วงเช้าหรือวันที่ฝนตก

6. ปิดไฟฟ้าในห้องนำทุกครั้งกรณีที่ไม่มีผู้ใช้บริการ

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีมาตรการลดการใช้กระดาษดังนี้

  • ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เอกสารจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนพิมพ์ต้นฉบับทุกครั้ง
  • การคัดแยกกระดาษเพื่อนำมาใช้ซ้ำกรณีที่สามารถดำเนินการได้
  • การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่ 
  • ใช้การประชุมผ่านระบบ e-Meeting
  • ใช้ระบบการสื่อสาร ลดการใช้กระดาษ หรือจัดส่ง/เวียนเอกสารผ่านระบบ e-Office
  • การรีไซเคิลฝากล่องกระดาษเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

1.โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน  (N/A)
2.การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ (N/A)
3.การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ  (N/A)
4.นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน (N/A)

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีมาตรการ การขนส่ง ดังนี้

1. การใช้ยานพาหนะร่วมกัน (car sharing) เมื่อเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน
2. การใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยานเมื่อเดินทางไปต่างอาคารภายในมหาวิทยาลัย

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

1.จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน  (N/A)
2.ความคิดริเรื่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย 
3.นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน

1.รายวิชาทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  (N/A)
2.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (N/A)
3.จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด (N/A)
4.จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (N/A)
5.จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (N/A)
6.จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (N/A)