โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาฯ

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 นั้น  เนื่องจาก นายวิจิตร ศรีสอ้าน ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 12 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

Facebook Comments Box