สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day
ประจําปีงบประมาณ 2566

ปกข่าว Kick off 5s

         เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะกรรมการกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน 5ส และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ สอดคล้องตามแนวทางการดําเนินงานด้าน 5ส ระดับชาติของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Kick off 5S & Big Cleaning Day 66
Kick off 5S & Big Cleaning Day 66 -2

        โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Online ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออนไลน์ และร่วมจับรางวัล Lucky Box 5ส เพื่อมอบความสุขให้หน่วยงานต่าง ๆ และในช่วงบ่าย แต่ละหน่วยงานดำเนินการ Big Cleaning ในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานอย่างพร้อมเพียงกัน ถือเป็นสัญญาณในการเริ่มกิจกรรม 5ส Green ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ

Kick off 5s -5
Kick off 5s -3
Kick off 5s -6
Kick off 5s -4
Kick off 5s -7
Facebook Comments Box