การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 12/2565

ปกข่าวประชุมสภา 12-2565

          นายธีระชัย เชมนะสิริ (นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

            สรุปมติที่สำคัญของการประชุมมีดังนี้
1. อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ขอให้ระบุเหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับในประกาศฯ ด้วย

2. อนุมัติให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้
     2.1 หลักสูตรปกติ จากระบบไตรภาคเป็นระบบทวิภาค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียม

     2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ในระดับปริญญาโท จากอัตรา 30,000 บาท และในระดับปริญญาเอก จากอัตรา 38,000 บาท โดยปรับเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ ระบบทวิภาค ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือระดับปริญญาโท อัตรา 34,000 บาท และระดับปริญญาเอก อัตรา 40,000 บาท

3. อนุมัติให้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ใน 2 อัตรา ดังนี้
     3.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา และพลศึกษา ภาคการศึกษาละ 16,400 บาท
     3.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ศึกษา และเกษตรกรรม ภาคการศึกษาละ 19,400 บาท

4. อนุมัติให้ปรับปรุงอัตราเงินประจาตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี และอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ดังนี้
     4.1 อัตราเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิมอัตรา 15,000 บาท/เดือน เป็น 22,000 บาท/เดือน และไม่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีทำหน้าที่ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือประธานกรรมการสอบสวนวินัยคณบดีหรือผู้อำนวยการศูนย์หรือตำแหน่งเทียบเท่าถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด
     4.2 อัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพสาหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยไม่จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

ตารางระดับตำแหน่ง อัตรา 2

     4.3 ขอให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. …. ตามมติที่ประชุมข้อ 4.1 แล้วนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป
     4.4 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งในมิติด้านการบริหารบุคคล และมิติด้านการเงิน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลจำนวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนพิเศษและเงินเดือนประจำของบุคลากร เพื่อนำมาวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนในอนาคตต่อไป

5. อนุมัติให้โครงการวิสาหกิจ ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร ยกเว้นการนาส่งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 50% (กำไร) เข้ามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ หรือจนกว่าศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตรจะคืนเงินยืมมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเริ่มก่อตั้งโครงการฯ

6. อนุมัติแผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

7. อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณปี 2566 จากเงินสะสมของหน่วยวิสาหกิจ หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,200,500.00 บาท ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

8. อนุมัติแผนการรับ-จ่ายเงินกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร์ กองทุนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

9. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ตามที่สภาวิชาการนำเสนอ

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 12/2565 ( 10 ธันวาคม 2565)

Facebook Comments Box