ขอเชิญคณาจารย์ประจำ ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เลือกตั้งล่วงหน้า

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้คณาจารย์ประจำที่มีสถานภาพประจำ ตามบัญชีรายชื่อ ก. แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประสงค์จะเสนอตัวเพื่อรับการเลือกตั้งฯ ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งไปยังประธานกรรมการเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. และกำหนดให้มีการเสนอชื่ออาจารย์ประจำ ตามบัญชีรายชื่อ ก. จำนวน 3 คน จากต่างหน่วยงานกัน ไปยังประธานกรรมการเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้รายงานผลว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 3 คน และผู้ตอบรับยืนยันการเสนอชื่อ จำนวน 1 คน ในการนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีวิการเลือกกรรมการสภามหาวิยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการและคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อคณาจารย์ประจำ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกอบด้วยบุคคล เรียงลำ ดับรายชื่อตามตัวอักษร ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง      สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ        สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

          ในการนี้ จึงขอให้คณาจารย์ ตามบัญชี ข ไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
                  
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  ณ อาคารวิชาการ 2 ประกอบด้วย สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
                   – หน่วยเลือกตั้งที่ 2  ณ อาคารวิชาการ 5 ประกอบด้วย สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และอาจารย์ประจำสำนักงานอธิการบดี
                   – หน่วยเลือกตั้งที่ 3  ณ อาคารวิชาการ 7 ประกอบด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
                   – หน่วยเลือกตั้งที่ 4  ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์การแพทย์
                   – หน่วยเลือกตั้งที่ 5  ณ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ 87 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ได้แก่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ

          เพื่อให้คณาจารย์ประจำที่มีภารกิจจำเป็นเนื่องจากไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยหรือ มีเหตุผลความจำเป็นอย่างอื่น ซึ่งทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ในวันที่ 30 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้
         ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ เรื่อง การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งกำหนดให้คณาจารย์ประจำใช้สิทธิเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. โดยขอให้คณาจารย์ประจำชี้แจงเหตุผลและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ (ล่วงหน้า) ตามแบบเลือกตั้งฯ (ล่วงหน้า) แนบท้ายประกาศฯ และจัดทำเป็นเอกสารลับ เรียน ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี) แล้วส่งไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหาร หรือทางอีเมลสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  owuc@wu.ac.th ทั้งนี้ จะถือเอาวันและเวลาที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเอกสารหรือได้รับอีเมลเป็นสำคัญ

Facebook Comments Box