Please graciously Prof. Dr. Udom Thumkosit

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

 

Facebook Comments Box