พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย เชมนะสิริ
ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง

ขอแสดงความยินดี นายกสภามหาวิทยาลัย

          ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย  เชมนะสิริ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 มกราคม 2567 นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8/2566 (วาระลับ) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายธีระชัย  เชมนะสิริ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
          บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567
                     ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567
         
          ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                 อนุทิน  ชาญวีรกูล
                 รองนายกรัฐมนตรี

Facebook Comments Box