สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Big Cleaning Day 1/2567

ปกข่าว Big Cleaning Day 1-2567

        วันที่ 26 มกราาคม 2567 – สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามหลักของ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์, หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า “Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีความหมายอย่างมาก ไม่เพียงแค่เรื่องของความสะอาด แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างของบุคลากร เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Big Cleaning Day 1-2567-01
Big Cleaning Day 1-2567-02
Big Cleaning Day 1-2567-03
Big Cleaning Day 1-2567-04
Big Cleaning Day 1-2567-05
Facebook Comments Box