สำนักงานสภามหาวิทยลัยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม
สำหรับหน่วยงานของรัฐ

ปกข่าว สัมนารายงานผลฯ ก.พ.

          เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม ทราบรายละเอียดและขั้นตอนในการจัดทำรายงานผลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สัมมนารายงานผลฯ ก.พ.02
สัมมนารายงานผลฯ ก.พ.01
สัมมนารายงานผลฯ ก.พ.03
Facebook Comments Box