สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
Big Cleaning Day 3/2566

ปกข่าว Big cleaning Day 3-2566

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 – สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2566 เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามหลักของ 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์, หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า “Big Cleaning Day เป็นกิจกรรมที่สำคัญและมีความหมายอย่างมาก ไม่เพียงแค่เรื่องของความสะอาด แต่ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างของบุคลากร เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อส่วนรวมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”

ข่าว – สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

Big cleaning 3-2566 01
Big cleaning 3-2566 02
Big cleaning 3-2566 03
Big cleaning 3-2566 04
Big cleaning 3-2566 05
Facebook Comments Box