การสรรหาอธิการบดี

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดำเนินการโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้