Home / กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายธีระชัย  เชมนะสิริ ประธานกรรมการ
2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มวล.(ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) รองประธานกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สอาดโฉม กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง กรรมการ
5 พลตำรวจตรีพีรพันธุ์  เปรมภูติ กรรมการ
6 นางวีระมล  มหาตมวดี กรรมการ
7 นายภานุ  เสถียรพจน์ กรรมการ
8 นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการ
9 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
10 หัวหน้าส่วนแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์